Päättyneet hankkeet

VisitKarelian toiminta on siirtynyt Business Joensuun alle keväällä 2024. Samalla hankearkistot sekä hankkeissa tuotetut sisällöt ovat siirtyneet Business Joensuun hallintaan.

Kaikkien päättyneiden hankkeiden yhteyshenkilönä toimii Marianne Markkanen, marianne.markkanen@businessjoensuu.fi, p. 050-346 0568.

 


 

Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta – Pohjois-Karjalan matkailun elpyminen 1.4.2022–31.12.2023

Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta – Pohjois-Karjalan matkailun elpyminen – hankkeen päätehtävä on Pohjois-Karjalan matkailutoimialan ja maakunnan kansainvälisen matkailun elvyttäminen koronan jälkeen. Hanke edistää matkailuyritysten digitalisoitumista ja valmistaa heitä laajempaan maakuntarajatkin ylittävään yhteistyöhön sekä yhteisen sähköisen markkinointi- ja myyntialustan käyttöönottoon.

Hankkeen toimenpiteiden kautta lisätään maakunnan kiinnostavuutta ja tunnettuutta kansainvälisten matkanjärjestäjien ja kuluttajien keskuudessa ja kannustetaan sekä yrittäjiä että matkailijoita kestävän matkailun ratkaisuihin. Hanke tukee tukee Pohjois-Karjalan matkailun kasvustrategiaa, jonka mukaisesti VisitKarelian visiona on olla miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvä ja digitaalisesti saavutettavissa oleva Lakeland-matkakohde Suomessa.

Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta -hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022–2023 1.3.2022–21.12.2023

Hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja VisitKarelian yhteishanke, jonka päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa hankkeessa osaavan työvoiman tarpeeseen liittyvistä toimenpiteistä. Keskeisenä tavoitteena on alueen yritysten rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman rekrytoiminen maakuntaan alueen ulkopuolelta, jotta voidaan varmistaa yritysten toimintakyky, kasvu ja kilpailukyky.

VisitKarelia Oy vastaa hankkeessa matkailutoimialan kilpailukyvyn parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä eri puolilla maakuntaa sijaitsevien matkailuyritysten välillä sekä lisätä matkailuyritysten liiketoimintaosaamista markkinoinnin ja mediayhteistyön osalta. Lisäksi tavoitteena on tuoda Pohjois-Karjalaa tunnetuksi vastuullisena ja vetovoimaisena matkailukohteena, nostaa alueen imagoa kotimaan matkakohteena ja lisätä alueen houkuttelevuutta erityisesti ruoka- ja elämysmatkailun näkökulmasta.

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä toteutetaan TV-ohjelmatuotanto, jonka tavoitteena on mahdollistaa Pohjois-Karjalalle pitkäkestoinen näkyvyys houkuttelevana matkailu- ja asuinalueena.

Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022-2023 -hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). 

Lue tiedote hankkeesta ja TV-tuotannosta


Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hanke 1.9.2021–31.10.2023

Hanke käynnistyy syyskuun alussa 2021 ja hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Hankkeen toimenpiteiden päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatio VisitKarelia. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot sekä alueiden keskeisimmät matkailuorganisaatiot.

Hankkeen tavoitteena on luoda itäisen Lakeland-alueen yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava yhteinen sopimusperustainen matkailuverkosto. Merkittäviä teemoja kasvun ja kehityksen polulla ovat vastuullisuus, kiertomatkatuotteet, digitaaliset myyntikanavat sekä alueiden saavutettavuus.

Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hankkeen rahoitus on myönnetty osana Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoitusta.

Lue tiedote hankkeesta

tem-logo-hanke

 


Lakeland Finland – alueiden välinen verkostoyhteistyö 1.10.2021 – 30.9.2023

Hankkeen päätoteuttaja on Lahti Region Oy. VisitKarelia on hankkeessa osatoteuttajana yhdessä neljän muun alueorganisaation kanssa – Linnan Kehitys Oy, Visit Tampere Oy, Visit Jyväskylä Region.

Hankkeen päätavoitteena on luoda verkostossa mukana olevista maakunnista ns. Smart Destination – kohde: 1. Uudistaen olemassa olevan verkoston toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntämällä. 2. Parantamalla Lakeland Finland -alueen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla digitaalisia kanavia hyödyntäen. 3. Vahvistaen ylimaakunnallista yhteistyötä pk-yritysten ja alueiden kansainvälistymisprosessin sujuvoittamiseksi. 4. Edistää yhteistyöalueen myynnillisyyttä luomalla yhteinen myyntikanava Lakeland-alueen kansainväliset kriteerit täyttäville kärkituotteille ja matkailusisällöille.

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (AKKE-tuki)

Lisätietoja:

Visit Lahti

 


Pohjois-Karjalan virkistysreitit kansainväliseksi menestysvaltiksi 1.5.2022–31.6.2023

Hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja VisitKarelian yhteishanke, jonka päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Karjalan kuntien matkailullisesti keskeisten virkistysreittien vieminen Outdooractive-palveluun yhtenäisin kriteerein. Maakuntaliitto vastaa yhteistyön järjestämisestä kuntiin, viestinnästä ja taustamateriaalin valmistelusta. Päätehtävänä on myös laatia yhteinen kriteeristö, jonka perusteella tietosisällöt syötetään palveluun.

VisitKarelia vastaa hankkeessa hankkeen ostopalveluosiosta. Se pitää sisällään Outdooractive-alustan hankinnan ja ylläpitomaksut hankeajalta, käyttäjäkoulutukset maakuntaliiton järjestämänä sekä koodarin ja markkinointitoimiston toimenpiteet yhtenäisen sivupohjan rakentamista varten. Valmiiden reittien tietosisällöt nostetaan VisitKarelian verkkosivuille yhdeksi kokonaisuudeksi, josta kuluttajat löytävät helposti koko maakunnan merkittävimmät virkistysreitit.

Pohjois-Karjalan virkistysreitit kansainväliseksi menestysvaltiksi -hankkeen rahoittaa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha.

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

 


Pohjois-Karjalan matkailun kotimaan kärkiviestien ja kohderyhmien määrittely 1.9.2021-28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on selvittää sisäiseen ja ulkoiseen dataan perustuen kotimaan markkinoiden pääkohderyhmät ja luoda kohderyhmämäärittelyihin perustuen kärkiviestit, joilla Pohjois-Karjalaa markkinoidaan matkailualueena jatkossa. Hankkeen tavoitteena on myös testata eri kärkiviestien ja kohderyhmien toimivuutta käytännössä talvikauden 2021–2022 markkinoinnissa monikanavaisen digitaalisen markkinointikampanjan kautta.  Hankkeen toimenpiteiden kautta voidaan tukea talven 2021–2022 matkailusesongin onnistumista ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamista sekä alueen imagon rakentumista myös pidemmällä aikavälillä koronaviruksen muuttamassa markkinassa.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa VisitKarelia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan kuntien ja matkailualueiden sekä matkailuyritysten kanssa.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Kansainvälisen matkailun kehittäminen Pohjois-Karjalassa Venäjän yhteistyön kautta 1.5–31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan matkailua rajojen avautuessa Venäjä-yhteistyön kautta. Toimenpiteet tuovat vahvistusta VisitKarelian kasvustrategian toteutukseen ja toimialan elpymiseen koronan jälkeen. Karjalan matkailuinfo on mukana yhteistyössä.

Hankkeessa kehitetään yhdessä matkanjärjestäjien kanssa uusia rajanylittäviä reittejä ja matkapaketteja kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kehitetään myös luonto- ja kulttuuripainotteisia reittiehdotuksia omatoimiseen matkailuun sekä pyritään vahvistamaan matkailuyhteistyötä itäisen Suomen maakuntien ja Karjalan tasavallan välillä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kaksi matkailututkimusta, joista toinen liittyy Karjalasta Pohjois-Karjalaan suuntautuvan matkailun ja matkailijoiden tutkimiseen ja toinen retrojunan vaikutuksiin alueen näkyvyyteen ja matkailuun.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Lue tiedote hankkeesta

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan -hanke 1.1.–30.9.2021

Hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa matkakohteen kysynnän ja tuotannon kasvuun vaikuttavia kansainvälisiä muutossignaaleja Euroopan, Venäjän ja Aasian markkinoilta. Näihin signaaleihin reagoimalla Pohjois-Karjalan matkailutoimiala pystyy vastaamaan koronaviruksen jälkeiseen kansainväliseen matkailukysyntään parhaalla mahdollisella tavalla.

Aineisto kerätään kultakin markkina-alueelta asiantuntijahaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevaa tuoretta markkinakohtaista tutkimustietoa ja digitaalista dataa eri lähteistä. Aineiston analysoinnin ja raportoinnin toteuttaa VisitKarelian ulkopuolinen asiantuntijataho. Materiaalin analysoinnin jälkeen muodostuva signaalitieto viedään VisitKarelian ammattilaissivustolle, josta alueen matkailukohteet ja -yritykset voivat seurata päivittyvää tietoa myös jatkossa.

Hankkeen tulokset esitellään VisitKarelian matkalun aamukahveilla 21.9.2021 klo 10-12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Hankkeen rahoituslähde on Matkailuelinkeinon elpymistä edistävä kehittämishankkeet -rahoitus ja rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto. 

Lue tiedote hankkeesta

 

Etelä-Savon maakuntaliitto logo - Linkki etusivulle

 

 


Karelian Art-Residency Network and Art Tourism -hanke

Hanke on päättynyt 30.9.2020.

Hankkeen tavoitteena on kulttuuripalveluiden ja tuotteiden saatavuuden parantaminen rajat ylittävien taideverkostojen ja monialaisen lähestymistavan avulla. Hankkeen kohderyhmänä on paikalliset sekä vierailevat taidealan ammattilaiset, kulttuurin ammattilaiset, matkailun ammattilaiset ja paikalliset residenssit.

Pohjois-Karjalassa on toiminnassa tällä hetkellä neljä residenssiä: Kolin Ryynänen Residence for Artists Lieksassa, Hakoniemi – Luova Tila Rääkkylässä (kuvassa), Old Mine Residency Outokummussa ja Koveron kirjailijaresidenssi Tuupovaarassa, Joensuussa. Venäjän Karjalassa residenssejä on yhteensä kolme kappaletta.

Hankkeen kesto on 09.10.2018-30.9.2020 ja hankkeen pääpartnerina toimii Tourist Information Centre of the Republic of Karelia.

Hankkeen muita kumppaneita ovat:
Kostomukshsky State Nature Reserve
Social and Cultural Youth Centre in Sortavala
VisitKarelia Oy

Lisätietoja hankkeesta

 


VisitKarelia Destination kehittää kansainvälistä matkailua

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

Uusien ja merkittävien kansainvälisten matkailutuotantojen rakentaminen on VisitKarelia Destination -hankkeen päätehtävä. Uusia matkailutuotantoja haetaan maakuntaan Keski-Euroopasta, Venäjältä, Aasiasta sekä UK:sta. Tarkoituksena on rakentaa volyymituotantoja, joilla on maakunnallista vaikuttavuutta, jotka käyttävät useiden yritysten palveluita ja vaikuttavat maakunnan lentoliikenteen kehitykseen.

Hanke osallistuu Visit Finlandin koordinoimaan Lakeland-yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tehdä Lakeland-aluetta tunnetuksi Kiinassa sekä rakentaa uusia matkailutuotantoja Kiinasta itäiseen Järvi-Suomeen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua ja joilla on valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutaan kansainväliset myynninedistämistilaisuudet sekä matkanjärjestäjien ja median edustajien tutustumismatkat alueelle.

Osana hankkeen toimenpiteitä Pohjois-Karjalan tunnettuutta ja kiinnostavuutta luodaan digitaalisten alustojen avulla. Jotta kansainvälistä kasvua saadaan luotua, on välttämätöntä, että alueen tuotetarjonta on digitaalisessa muodossa, helposti löydettävissä ja varattavissa. Hankkeessa toteutetaan keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa markkinointikampanjoita kohdemarkkina-alueilla.

VisitKarelia Destination -hankkeen tuloksena matkailutoimialan rekisteröidyt majoitusvuorokaudet kasvavat ulkomailta ja alueelle saadaan vähintään kaksi uutta maakuntatason merkittävää kansainvälistä yhteistyökumppanuutta. Projektissa mukana olevat yritykset luovat uusia kansainvälisiä yhteistyösopimuksia. Hanke tuottaa alueelta laadukasta mediasisältöä, jota myös yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää markkinoinnissaan.

Maakunnassa toimivat matkailuyritykset, jotka täyttävät Visit Finlandin kansainvälisyyskriteerit ovat tervetulleita osallistumaan hankkeen toteutukseen. Yritysten kanssa tehtävät yhteiset markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteet ovat hankkeen keskeistä sisältöä. Osallistuessaan yritys sitoutuu hankkeeseen kahdeksi vuodeksi.

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: 980 100€. Julkisen tuen määrä: 70 %.

Tutustu yhteenvetoon hankkeen toimenpiteistä